PŘÍSPĚVKY


SKN Brno oznamuje výši příspěvků členů od 18. ledna 2015:

Dospělí od 19 let do 59 let - 400 Kč / rok
Dorost  od 16 let do 18 let - 300 Kč / rok
Důchodci od 60 let, ženy na MD (mateřská dovolená) - 200 Kč / rok
Slyšící - 150 Kč / rok
Žactvo do 15 let, základní škola - 100 Kč/rok

Pokud naši členové zaplatí členské příspěvky letos do konce června 2016, bude bez penále a po termínu bude penále 50 Kč navíc. Od 1. ledna 2017 bude příspěvek zaplacen do 15. února. Po termínu bude penále 50 Kč navíc.
Schváleno VH SKN Brno dne 29. ledna 2016

Oznamujeme, že od 1.1.2017 je zveřejněna na webu ČSNS informace o zaplacených příspěvcích. Můžete si prohlédnout na webové stránce: ČSNS - členové SKN Brno.

Jak zaplatit členský příspěvek - jsou možné tři způsoby platby:

1. bezhotovostním bankovním převodem přes internetové bankovnictví - číslo účtu: 3309900/0300, variabilní symbol: 100
2. poštovní poukázkou (složenka A tr. kód 114 nebo A tr. kód 116)
3. hotově v pokladně na adrese SKN Brno (SKN Brno, ul. Vodova 35, 612 00 Brno)

Příspěvky je každý povinen zaplatit do 15. února!!!! Za zaplacené příspěvky všem členům děkujeme. Nebude-li příspěvek zaplacen ani do 28. února, pak se člen SKN Brno nebude moci účastnit mistrovských soutěží a přátelských turnajů.

Nová pravidla pro členy SKN Brno – platí od 30. ledna 2015

A) Členství
Členství se rozlišuje na:
      1) řádné
      2) čestné
a) členem v SKN je fyzická osoba starší 18 ti let, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Mladší 15 ti let se může státem členem se souhlasem zákonného zástupce,
b) přijetí za člena SKN rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor, členství vzniká dnem přijetí přihlášky,
c) dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci SKN. Členský příspěvek se platí najednou za rok, do 15. 2.,
d) v dalších letech je členem, pokud má v kalendářním roce zaplacený členský příspěvek,
e) výkonný výbor může rozhodnout o prominutí členského příspěvku konkrétním členům,
f) jednou zaplacený členský poplatek se nevrací,
g) při zániku členství je povinností uhradit dlužné členské příspěvky a odevzdat členský průkaz,
h) evidenci členů, otázku členských průkazů apod. upraví výkonný výbor svým interním předpisem,
i) čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností se dlouhodobě a významně podílela na činnosti SKN, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

B) Práva člena
Člen je oprávněn zejména:
a) podílet se a být informován o činnosti SKN,
b) účastnit se akcí pořádaných SKN,
c) volit do orgánů SKN,
d) být volen do orgánů SKN (po dosažení 18 ti let),
e) obracet se na orgány SKN s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
f) účastnit se zasedání valné hromady,
g) vlastnit členský průkaz a potvrzení o zaplacení členského příspěvku,
h) kdykoli ukončit své členství,
i) žádat o svolání mimořádné členské schůze spolku; taková žádost musí být podepsána nejméně jednou třetinou členů SKN.

C) Člen je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy SKN,
b) platit roční členský poplatek,
c) respektovat rozhodnutí orgánů SKN,
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech SKN, je-li do nich zvolen,
e) poskytnout stanovené kontaktní informace do evidence členů sdružení a oznamovat jejich případné změny,
f) chránit dobré jméno SKN,
g) podílet se dle kompetencí na správě a činnosti SKN,
h) dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidel fair play.

D) Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením,
b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov na základě rozhodnutí výkonného výboru; rozhodnutí o vyloučení se musí doručit vyloučenému členu,
d) úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého,
e) zánikem spolku.